Wat doen ouders?

Op onze school vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken. Ouderbetrokkenheid zorgt voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier. Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed functioneren.

Wat doen ouders?

Er is een oudervereniging die het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest organiseert. Ook wordt er een schoolreis en een Potluck party georganiseerd. Als je als ouder enthousiast bent en wilt helpen, dan ben je zeker welkom om mee te doen! In de medezeggenschapsraad kun je als ouder met personeelsleden meedenken en beslissen over allerlei (inhoudelijke) zaken voor ons kindcentrum. Zoals bijvoorbeeld de keuze van een nieuwe lesmethode, het vaststellen van het vakantierooster, verbeteringen in onderwijs en opvang. De medezeggenschapsraad kijkt kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, de begroting, lesmethodes, schoolveiligheid en meerjarenbeleid. Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

Iedere groep heeft een eigen klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht in de communicatie met de andere ouders. Als er bijvoorbeeld een uitstapje wordt georganiseerd dan helpt de klassenouder bij het vinden van voldoende ouders die kunnen rijden naar de excursie. In de unit onderbouw ondersteunen dagelijks ouders bij het leren lezen; de leesouders begeleiden een klein groepje leerlingen bij het aanvankelijk leesproces.