Actief burgerschap onderwijs

Kindcentrum De Vlechter vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale
mensen. Dit staat bij ons hoog in het vaandel. In onze visie is het dus belangrijk dat onze
kinderen:

Een positief/ kritische kijk op de samenleving ontwikkelen;
Weet hebben van de rechten en plichten die ze hebben;
Tolerant en respectvol omgaan met anderen;
Normen en waarden meekrijgen die gelden in onze maatschappij;
Zoveel mogelijk kansen worden geboden zich te ontwikkelen al naar gelang hun mogelijkheden;
Een hoeveelheid kennis en vaardigheden meekrijgen, welke hen in staat stelt aan het vervolgonderwijs te kunnen deelnemen.


KC De Vlechter gaat uit van waarden en normen die leerlingen in staat stellen zich te
ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers van een complexe en dynamische
gemeenschap. Het leren samenleven vraagt van onze school een actieve rol. Op KC De
Vlechter vinden we het belangrijk dat de school een gemeenschap is waar kinderen en
volwassenen leren: samen te werken, samen te leren en samen vreugde en verdriet delen.


Veel zaken rond burgerschap komen aan de orde in de lessen wereldverkenning,
taalonderwijs en Vreedzaam. Vreedzaam is een programma voor
sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als
een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen,
en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn.