Kinderraad

Op KC De Vlechter hebben we een kinderraad.

Waarom een Kinderraad?

  • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten.
  • De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
  • De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
  • De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.

De kinderen die deelnemen aan de Kinderraad hebben een grote verantwoordelijkheid doordat er van hun verwacht wordt dat zij bijhouden wat er leeft onder de andere kinderen binnen de school. Ook de andere kinderen krijgen hier een verantwoordelijkheid in, door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen worden. De ideeën van de kinderen moeten binnen de mogelijkheden van de school vallen. Ook op samenwerkingsgebied wordt er veel verwacht van de kinderen. De kinderen leren luisteren (zowel naar elkaar in de vergadering maar ook naar hun klasgenoten buiten vergaderingen om), vergaderen, overleggen, onderhandelen, rekening houden met elkaar en terugkoppelen.

Kinderraad en actief burgerschap.

De Kinderraad past ook binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Een van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.

Wie hebben er zitting in de Kinderraad?

De Kinderraad bestaat uit 6 leden gekozen uit de unit bovenbouw.

Hoe kom je in de Kinderraad?

Aan het begin van het schooljaar kunnen de kinderen die interesse hebben in de kinderraad dit kenbaar maken bij de leden van de kinderraad. De leden van de kinderraad komen jaarlijks in de klas vertellen wat de bedoeling is en nemen met de kinderen door wat er van de vertegenwoordigers verwacht wordt, waarna kinderen kenbaar kunnen maken of zij interesse hebben in de Kinderraad. De kinderen motiveren / presenteren bij de leden van de kinderraad waarom zij in de raad willen. De kinderraadsleden kiezen op basis van deze gesprekken wie er in de raad mag. In principe treden alleen de kinderen van groep 8 af aan het einde van het schooljaar. Op deze manier komen er nieuwe plekken vrij voor nieuwe raadsleden uit de unit bovenbouw.

Wat wordt er verwacht van de vertegenwoordigers?

  • Voorwerk verrichten in de groep: inventariseren van wensen, dingen die in de groep leven, etc.
  • Vergaderingen bijwonen, verslag leggen, terugkoppelen naar de eigen achterban.
  • Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.

Mogelijke onderwerpen ter bespreking in de Kinderraad:

Het is het leukst als de kinderen zelf met ideeën komen over mogelijke onderwerpen. Mochten zij ideeën nodig hebben, dan kan gedacht worden aan: – gezonde school – gymles – schoolreis – invulling/verandering gezamenlijke ruimtes – Pasen/Kerst/Sinterklaas/Carnaval – uitwisselingen – schoolplein – naschoolse activiteiten / sport na school

Samenstelling van de Kinderraad:

De Kinderraad bestaat uit 6 leden, waaronder een voorzitter en een notulist. De rol van voorzitter en notulist wisselt per vergadering. De Kinderraad komt om de 6 weken bijeen. De vergaderingen van de Kinderraad vinden onder schooltijd plaats, onder leiding van Dominique Habraken ( de directeur van de school) en Wout de Jong ( leerkracht unit bovenbouw). De vergaderingen duren ongeveer een uur.

Terugkoppeling:

De raad koppelt terug naar de kinderen door in de klas verslag te doen.